Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

30 câu trắc nghiệm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức 1 (free)

: 30
: 30 phút
30 câu trắc nghiệm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức 1 (free)

 
Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
Câu hỏi 2. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Tác phong, lề lối làm việc gồm mấy tiêu chí
Câu hỏi 3. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Chính trị tư tưởng về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là
Câu hỏi 4. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Tác phong, lề lối làm việc
Câu hỏi 5. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Ý thức tổ chức kỷ luật về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là
Câu hỏi 6. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Công chức không giừ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
Câu hỏi 7. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 8. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ;
Câu hỏi 9. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào:
Câu hỏi 10. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì:
Câu hỏi 11. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Câu hỏi 12. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Chính trị tư tưởng gồm mấy tiêu chí
Câu hỏi 13. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Có mấy tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 14. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Đạo đức, lối sống về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là
Câu hỏi 15. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
Câu hỏi 16. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
Câu hỏi 17. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ .... tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng
Câu hỏi 18. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức
Câu hỏi 19. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Tác phong, lề lối làm việc về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là
Câu hỏi 20. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải:
Câu hỏi 21. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 22. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
Câu hỏi 23. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Câu hỏi 24. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Ý thức tổ chức kỷ luật gồm mấy tiêu chí
Câu hỏi 25. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Ý thức tổ chức kỷ luật
Câu hỏi 26. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 27. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã:
Câu hỏi 28. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Đạo đức, lối sống gồm mấy tiêu chí
Câu hỏi 29. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
Câu hỏi 30. TheoNghị định 90/2020/NĐ-CP và Nghị định 48/2023/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây