Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Hải quan Số 01 (free)

: 60
: 60 phút

Bao gồm 60 câu theo nội dung 
(1) Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
(3) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
(4) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
(5) Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức./.
(6) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
(7) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
(8) Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan

Thông báo: về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Hiến pháp năm 2013, Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do .......quyết định.
Câu hỏi 2. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp:
Câu hỏi 3. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức:
Câu hỏi 4. Thực hiện nhiệm vụ Đại diện cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. Đầu mối của Tổng cục Hải quan trong việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 5. Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ quản lý:
Câu hỏi 6. Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:
Câu hỏi 7. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức được:
Câu hỏi 8. Thủ tướng Chính phủ do .......bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu hỏi 9. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ gồm:
Câu hỏi 10. Không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của
Câu hỏi 11. Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Câu hỏi 12. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại đâu để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 13. Cục Kiểm tra sau thông quan có
Câu hỏi 14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?
Câu hỏi 15. Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng nghị định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Câu hỏi 16. Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng quản lý:
Câu hỏi 17. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?
Câu hỏi 18. Văn bản nào sau đây là không phải là văn bản quy phạm pháp luật:
Câu hỏi 19. Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng ...... so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
Câu hỏi 20. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
Câu hỏi 21. Công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong trường hợp sau đây
Câu hỏi 22. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải là
Câu hỏi 23. Chủ thể nào là cơ quan thường trực của Quốc hội.
Câu hỏi 24. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do ..........quy định.
Câu hỏi 25. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây của văn bản quy phạm pháp luật
Câu hỏi 26. Tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
Câu hỏi 27. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là nhiệm vụ và quyền hạn của
Câu hỏi 28. Bổ nhiệm là việc:
Câu hỏi 29. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật:
Câu hỏi 30. Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Câu hỏi 31. Miễn nhiệm là việc
Câu hỏi 32. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ theo Luật Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và sửa đổi, bổ sung 2019
Câu hỏi 33. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính :
Câu hỏi 34. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, “Bản thảo văn bản” là
Câu hỏi 35. Trong thời hạn ........kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo quyết định, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định
Câu hỏi 36. Quyết định chính sách dân tộc là nhiệm vụ và quyền hạn của
Câu hỏi 37. Cục Kiểm tra sau thông quan có nhiệm vụ Trình Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Câu hỏi 38. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
Câu hỏi 39. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào:
Câu hỏi 40. Văn Bản đến có các mức độ khẩn:
Câu hỏi 41. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là nhiệm vụ và quyền hạn của
Câu hỏi 42. Chính sách về hải quan là xây dựng Hải quan Việt Nam:
Câu hỏi 43. Chủ thể nào Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thành viên khác của Chính phủ
Câu hỏi 44. Có mấy trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật
Câu hỏi 45. Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luận
Câu hỏi 46. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Câu hỏi 47. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 48. Cục Hải quan là tổ chức
Câu hỏi 49. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức 
Câu hỏi 50. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý:
Câu hỏi 51. Có mấy nguyên tắc trong thi hành công vụ theo Luật Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và sửa đổi, bổ sung 2019
Câu hỏi 52. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì:
Câu hỏi 53. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì:
Câu hỏi 54. Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Câu hỏi 55. Có mấy hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao:
Câu hỏi 56. Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật
Câu hỏi 57. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trình Chính phủ bao gồm:
Câu hỏi 58. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:
Câu hỏi 59. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, “Bản trích sao” là
Câu hỏi 60. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vượt định mức miễn thuế:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây