Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí
CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 51 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 51 ( Free)
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức số 51 bao gồm 60 câu/60 phút theo chuẩn Nghị định 161/2018 của Chính Phủ. Làm bài và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Theo Hiến pháp 2013, Phát triển .......là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu hỏi 2: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?

Câu hỏi 3: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu hỏi 4: Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật

Câu hỏi 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 6: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

Câu hỏi 7: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 điều động là việc cơ quan thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của

Câu hỏi 8: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:

Câu hỏi 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có:

Câu hỏi 10: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào có trách nhiệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Câu hỏi 11: Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm tra đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt?

Câu hỏi 12: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật

Câu hỏi 13: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

Câu hỏi 14: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

Câu hỏi 15: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:

Câu hỏi 16: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo:

Câu hỏi 17:

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

Câu hỏi 18: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:

Câu hỏi 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019, hình thức kỷ luật "Cách chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?

Câu hỏi 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức?

Câu hỏi 21: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, cơ quan nào được giao chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với địch vụ y tế công?

Câu hỏi 22: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Kinh phí hoạt động của Chính phủ do chủ thể nào quyết định

Câu hỏi 23: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm

Câu hỏi 24: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi

Câu hỏi 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương thuộc công chức loại gì?

Câu hỏi 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính không bao gồm các thành phần chính sau

Câu hỏi 27: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?

Câu hỏi 28: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

Câu hỏi 29: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Đâu không phải là tiêu chí chung về Chính trị tư tưởng trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 30: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Chậm nhất .... ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

Câu hỏi 31: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ là hành vi

Câu hỏi 32: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có

Câu hỏi 33: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

Câu hỏi 34: Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì

Câu hỏi 35: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Có mấy nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ?

Câu hỏi 36: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 là một trong những

Câu hỏi 37: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để

Câu hỏi 38: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?

Câu hỏi 39: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?

Câu hỏi 40: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:

Câu hỏi 41: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

Câu hỏi 42: Quyết định quản lý hành chính nhà nước

Câu hỏi 43: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Câu hỏi 44: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân ....đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
 

Câu hỏi 45: Theo Hiến pháp 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành ........để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Câu hỏi 46: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ?

Câu hỏi 47: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ .....trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Câu hỏi 48: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019?

Câu hỏi 49: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?

Câu hỏi 50: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng nghị định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Câu hỏi 51: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây:

Câu hỏi 52: Trong văn hóa giao tiếp với nhân dân, là công chức, anh/chị cần thực hiện quy định nào:

Câu hỏi 53: Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;

Câu hỏi 54: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?

Câu hỏi 55: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?

Câu hỏi 56: Đối với các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

Câu hỏi 57: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Có mấy trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật

Câu hỏi 58: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 59: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ:

Câu hỏi 60: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ họp thường kỳ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây