Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 56 (FREE)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 56 (FREE)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nướcc ta?
Câu hỏi 2. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Các hình thức Sao y gồm
Câu hỏi 3. Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu hỏi 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 hình thức kỷ luật "Cách chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?
Câu hỏi 5. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu hỏi 6. Tỉnh không phải là miền núi, vùng cao có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?
 
Câu hỏi 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính
Câu hỏi 8. Theo Hiến pháp 2013, Bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ và quyền hạn của
Câu hỏi 9. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:
Câu hỏi 10. [VC] Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu hỏi 11. Chức danh nào dưới đây không phải là công chức cấp xã?
Câu hỏi 12. Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền quyết định biên chế vả quản lý cán bộ, công chức?
Câu hỏi 13. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật
Câu hỏi 14. [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 15. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi 16. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là bao nhiêu năm (trừ trường hợp thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền)?
Câu hỏi 17. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
Câu hỏi 18. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 19. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Câu hỏi 20. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm
Câu hỏi 21. Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi 22. Quyết định quản lý hành chính nhà nước chủ đạo
Câu hỏi 23. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, không bao gồm:
Câu hỏi 24. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Đối tượng được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 bao gồm:
Câu hỏi 25. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc theo nguyên tắc
Câu hỏi 26. Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu hỏi 27. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 Bãi nhiệm là gì?
Câu hỏi 28. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
Câu hỏi 29. “Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 30. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan nhà nước
Câu hỏi 31. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc ............làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật.
Câu hỏi 32. Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương được tổ chức ở đơn vị hành chính nào?
Câu hỏi 33. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có ...... năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Câu hỏi 34. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Câu hỏi 35. Theo Hiến pháp 2013, Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội là nhiệm vụ và quyền hạn của
Câu hỏi 36. Theo Hiến pháp 2013, Kiểm toán nhà nước là cơ quan do ........... thành lập
Câu hỏi 37. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 38. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của:
Câu hỏi 39. Các loại văn bản có hiệu lực pháp lý giảm dần theo thứ tự
Câu hỏi 40. ......................quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Câu hỏi 41. Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân ....đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
 
Câu hỏi 42. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi 43. Khi chuyển ngạch công chức?
Câu hỏi 44. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện:
Câu hỏi 45. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2030:
Câu hỏi 46. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu hỏi 47. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau nào?
Câu hỏi 48. Ủy ban nhân dân thị trấn loại II có bao nhiêu Phó Chủ tịch ?
Câu hỏi 49. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục:
Câu hỏi 50. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là:
Câu hỏi 51. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, người đăng ký dự tuyển công chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo không cần có điều kiện nào sau đây?
Câu hỏi 52. Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong?

 
Câu hỏi 53. Nhiệm vụ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Câu hỏi 54. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008  sửa đổi bổ sung năm 2019; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước mấy tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu?
Câu hỏi 55. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:
Câu hỏi 56. Nhiệm vụ Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:
Câu hỏi 57. Hội đồng nhân dân bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của:
Câu hỏi 58. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Có mấy tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 59. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào:
Câu hỏi 60. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây