Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí
CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 56 (FREE)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 56 (FREE)
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức số 56 bao gồm 60 câu/60 phút theo chuẩn Nghị định 161/2018 của Chính Phủ. Làm bài và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Theo Hiến pháp năm 2013, CO' quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

Câu hỏi 2: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào gì?

Câu hỏi 3: Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân
.

Câu hỏi 4: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ là

Câu hỏi 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

Câu hỏi 6: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, vào năm 2020, tỷ lệ phần trăm các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử phải đạt bao nhiêu?

Câu hỏi 7: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước

Câu hỏi 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 không thực hiện biệt phái công chức nữ nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?

Câu hỏi 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

Câu hỏi 10: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?

Câu hỏi 11: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?

Câu hỏi 12: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện?

Câu hỏi 13: Phương pháp tổ chức trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện

Câu hỏi 14: Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức  năm 2019, đối với hành vi vi phạm nào sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

Câu hỏi 15: Theo Hiến pháp 2013, Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia là nhiệm vụ và quyền hạn của

Câu hỏi 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta

Câu hỏi 17: Phương án nào dưới đây là thời hạn biệt phái công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

Câu hỏi 18: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

Câu hỏi 19: Nội dung nào sau đây không phải nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

Câu hỏi 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

Câu hỏi 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện:

Câu hỏi 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thời gian tập sự được quy định với công chức loại C

Câu hỏi 24: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?

Câu hỏi 25: Các loại quyết định quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ là

Câu hỏi 26: [VC] Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, đâu là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, nhà nước và nhân dân?

Câu hỏi 27: Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị - xã hội?

Câu hỏi 28: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, “Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.” là tiêu chí nào Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 29: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, việc công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

Câu hỏi 30: Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Câu hỏi 31: [VD] Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Uỷ ban nhân dân?

Câu hỏi 32: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:

Câu hỏi 33: Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định...)?

Câu hỏi 34: Việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

Câu hỏi 35: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật công chức

Câu hỏi 36: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Các quyết định của Chính phủ phải được ........tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành

Câu hỏi 37: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Câu hỏi 38: Quyết định quản lý hành chính cá biệt được ban hành

Câu hỏi 39: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là;

Câu hỏi 40: Theo Hiến pháp 2013, Sau khi được bầu chủ thể nào phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

Câu hỏi 41: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Chậm nhất là .....trước ngày tổ chức cuộc họp của Hội đồng kỷ luật công chức, giấy triệu tập họp phải được gửi tới công chức có hành vi vi phạm

Câu hỏi 42: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Câu hỏi 43: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được ..tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

Câu hỏi 44: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi:

Câu hỏi 45: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 nội dung nào dưới đây không quy định trong nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Câu hỏi 46: Theo Hiến pháp 2013, Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được .......tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Câu hỏi 47: Việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương các cấp phải phù hợp với

Câu hỏi 48: Theo Hiến pháp 2013, Chính phủ làm việc theo chế độ:

Câu hỏi 49: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân là

Câu hỏi 50: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nướcc theo hướng nhà nướcc pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:

Câu hỏi 51: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?

Câu hỏi 52: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm kỳ của Chính phủ

Câu hỏi 53: Nguyên tắc hoạt động công vụ

Câu hỏi 54: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ báo cáo công tác trước

Câu hỏi 55: Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

Câu hỏi 56: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Câu hỏi 57: Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm nào?

Câu hỏi 58: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:

Câu hỏi 59: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với chính quyền địa phương

Câu hỏi 60: Ủy ban nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất[51] trong các trường hợp nào sau đây:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây