Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 60 free

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 60 free

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?
Câu hỏi 2. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm:
Câu hỏi 3. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Chậm nhất ....kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.
Câu hỏi 4. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn .... tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm
Câu hỏi 6. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại I có bao nhiêu Phó Chủ tịch?
Câu hỏi 7. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu hỏi 8. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thời gian phỏng vấn là bao nhiêu phút đối với xét tuyển công chức
Câu hỏi 9. Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của ai, do ai, vì ai?
Câu hỏi 10. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai trên:
Câu hỏi 11. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, CHủ thể nào thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định
Câu hỏi 12. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Cơ quan quản lý công chức, bao gồm:
Câu hỏi 13. Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Câu hỏi 15. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì
Câu hỏi 16. Mục tiêu của Cải cách thể chế:
Câu hỏi 17. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu hỏi 18. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu hỏi 19. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, “Bản chính văn bản giấy” là:
Câu hỏi 20. Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu hỏi 21. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025:
Câu hỏi 22. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là .....kể từ ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác
Câu hỏi 23. Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là .... ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ
Câu hỏi 24. Phương án nào sau đây không phải là một cấp độ đánh giá công chức theo qui định tại Luật Cán bộ, công chức?
Câu hỏi 25. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nhũng nhiễu là:
Câu hỏi 26. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ thể nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh
Câu hỏi 27. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Việc nào dưới đây không thuộc quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?
Câu hỏi 28. Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 29. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:
Câu hỏi 30. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Các hình thức Sao y gồm
Câu hỏi 31. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
Câu hỏi 32. Mục tiêu của Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2025:
Câu hỏi 33. Nhiệm vụ Cải cách tài chính công:
Câu hỏi 34. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Hình thức kỷ luật đối với cán bộ
Câu hỏi 35. Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi 36. Hội đồng nhân dân bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của:
Câu hỏi 37. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng nào sau đây?
Câu hỏi 38. Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nướcc được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu hỏi 39. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính
Câu hỏi 40. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 41. Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước có mấy nhiệm vụ và quyền hạn 
Câu hỏi 42. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu hỏi 43. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Quyết định đại xá
Câu hỏi 44. Theo Hiến pháp 2013, chủ thể nào tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Câu hỏi 45. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có bao nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 46. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào:
Câu hỏi 47. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Trong thời hạn .... ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.
Câu hỏi 48. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trước:
Câu hỏi 49. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trình Chính phủ bao gồm:
Câu hỏi 50. Mục tiêu Cải cách tài chính công Đến năm 2025:
Câu hỏi 51. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách.
Câu hỏi 52. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại D, gồm những ai?
Câu hỏi 53. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức:
Câu hỏi 54. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030:
Câu hỏi 55. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ
Câu hỏi 56. Theo Hiến pháp 2013, Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi:
Câu hỏi 57. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là;
Câu hỏi 58. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm
Câu hỏi 59. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi 60. [VD] Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây