Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

HCM

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 48 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 48 ( Free)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục:

Câu hỏi 2. Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?

Câu hỏi 3. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện?

Câu hỏi 4. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Đối với văn bản giấy, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, bên nhận có trách nhiệm:

Câu hỏi 5. [VD]Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Định lề trang trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Câu hỏi 6. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn .... kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
 

Câu hỏi 7. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm kỳ của Chính phủ

Câu hỏi 8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật là Nhiệm vụ, quyền hạn của
 

Câu hỏi 9. Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019?

Câu hỏi 10. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương:

Câu hỏi 11. ........ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức.?

Câu hỏi 12. Theo Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu hỏi 13. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhNhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

Câu hỏi 14. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 từ “ngạch” được hiểu là:

Câu hỏi 15. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Câu hỏi 16. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Câu hỏi 17. Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?

Câu hỏi 18. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân?

Câu hỏi 19. Ủy ban nhân dân do ......

Câu hỏi 20. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;.” là tiêu chí nào Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 21. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân là cơ quan nào?

Câu hỏi 22. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là;

Câu hỏi 23. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Cơ quan quản lý công chức, bao gồm:

Câu hỏi 24. Loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tưởng Chính phủ?

Câu hỏi 25. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Văn Bản đến phải được:

Câu hỏi 26. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

Câu hỏi 27. Theo Hiến pháp 2013, Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia là nhiệm vụ và quyền hạn của

Câu hỏi 28. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:

Câu hỏi 29. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ thể nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh

Câu hỏi 30. Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước

Câu hỏi 31. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định tại

Câu hỏi 32. Các loại quyết định quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ là

Câu hỏi 33. Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

Câu hỏi 34. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Miễn phần thi tin học trong tuyển dụng công chức đối với các trường hợp sau:

Câu hỏi 35. Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm:

Câu hỏi 36. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là bao nhiêu năm (trừ trường hợp thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền)?

Câu hỏi 37. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008  sửa đổi bổ sung năm 2019; cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước mấy tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu?

Câu hỏi 38. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hằng năm, có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Câu hỏi 39. Quyết định quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo

Câu hỏi 40. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của:

Câu hỏi 41. “Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm..” Là nhiệm vụ của:

Câu hỏi 42. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, người đăng ký dự tuyển công chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo không cần có điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi 43. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập đơn vị hành chính nào?

Câu hỏi 44. Theo Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?

Câu hỏi 45. Quyết định của Ủy ban nhân dân phải được ....tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành

Câu hỏi 46. Mục tiêu của Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2025:

Câu hỏi 47. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc thì phải có trách nhiệm đền bù các khoản chi phí nào?

Câu hỏi 48. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi 49. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có bao nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?

Câu hỏi 50. Ngạch công chức bao gồm:

Câu hỏi 51. Nguyên tắc hoạt động công vụ là:

Câu hỏi 52.

Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của?

Câu hỏi 53. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào:

Câu hỏi 54. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Câu hỏi 55. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Thủ tướng Chính phủ do ai bầu?

Câu hỏi 56. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc ............làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất pháp luật.

Câu hỏi 57. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật

Câu hỏi 58. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

Câu hỏi 59. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

Câu hỏi 60. Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây