Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí
CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 48 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 48 ( Free)
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức số 48 bao gồm 60 câu/60 phút theo chuẩn Nghị định 161/2018 của Chính Phủ. Làm bài và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với chính quyền địa phương

Câu hỏi 2: Để đảm bảo tính hợp lý, quyết định quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo

Câu hỏi 3: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019?

Câu hỏi 4: [VC] Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, đâu là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, nhà nước và nhân dân?

Câu hỏi 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Trường hợp Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì:

Câu hỏi 6: ......................quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Câu hỏi 7: [VD]Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Nội dung văn bản được trình bày trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được trình bày:

Câu hỏi 8: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

Câu hỏi 9: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008,sửa đổi 2019 cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là

Câu hỏi 10: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ:

Câu hỏi 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách.

Câu hỏi 12: Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền địa phương gồm có:

Câu hỏi 13: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của ai?

Câu hỏi 14: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?

Câu hỏi 16: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của

Câu hỏi 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ .....trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Câu hỏi 18: [TH] Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐNDD) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

Câu hỏi 19: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giừ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Câu hỏi 20: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 có mấy trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức?

Câu hỏi 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?

Câu hỏi 22: [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?

Câu hỏi 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, “Văn bản chuyên ngành” là

Câu hỏi 24: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gì trong các nội dung cải cách hành chính?

Câu hỏi 25: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là:

Câu hỏi 26: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 27: Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh:

Câu hỏi 28: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng sau đây:

Câu hỏi 29: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm:

Câu hỏi 30: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:

Câu hỏi 31: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:

Câu hỏi 32: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn .... kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
 

Câu hỏi 33: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?

Câu hỏi 34: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Tỉnh không phải là miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

Câu hỏi 35: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?

Câu hỏi 36: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

Câu hỏi 37: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Đâu không phải là Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 38: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Thủ tướng Chính phủ được bầu trong số những ai?

Câu hỏi 39: Theo Hiến pháp 2013, Quy định tổ chức và hoạt động của Chính phủ là nhiệm vụ và quyền hạn của

Câu hỏi 40: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, phương thức nào sau đây phương thức tuyển dụng công chức

Câu hỏi 41: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?

Câu hỏi 42: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, cách chức là việc không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm của

Câu hỏi 43: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào quy định chi tiết về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành.?

Câu hỏi 44: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban có ... Phó Trưởng ban

Câu hỏi 45: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Câu hỏi 46: Cơ quan nào là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020?

Câu hỏi 47: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ là

Câu hỏi 48: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 điều động là việc cơ quan thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của

Câu hỏi 49: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi 50: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật có:

Câu hỏi 51: [VD] Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:

Câu hỏi 52: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?

Câu hỏi 53: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước

Câu hỏi 54:

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của ............

Câu hỏi 55: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là bao nhiêu năm

Câu hỏi 56: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

Câu hỏi 57: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước

Câu hỏi 58: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện:

Câu hỏi 59: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng ........của ngạch tuyển dụng

Câu hỏi 60: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019; có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây