Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

30 câu trắc nghiệm tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh số 3 (free)

: 30
: 30 phút
30 câu trắc nghiệm tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh số 3 (free)
30 câu trắc nghiệm ôn thi công chức về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số 3

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước là nhiệm vụ của
Câu hỏi 2. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở thực hiện chức năng
Câu hỏi 3. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
Câu hỏi 4. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ cấu tổ chức của sở gồm
Câu hỏi 5. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở có Nhiệm vụ và quyền hạn Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nội dung nào sau đây:
Câu hỏi 6. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệplà nhiệm vụ của
Câu hỏi 7. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực” là nhiệm vụ và quyền hạn của:
Câu hỏi 8. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Có mấy nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Câu hỏi 9. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở
Câu hỏi 10. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở là
Câu hỏi 11. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức được bố trí .........Phó Trưởng phòng;
Câu hỏi 12. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức được bố trí .........Phó Trưởng phòng;
Câu hỏi 13. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch; quốc tịch là nhiệm vụ của
Câu hỏi 14. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ được thành lập khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
Câu hỏi 15. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu hỏi 16. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ thể nào ban hành Quy chế làm việc của sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện
Câu hỏi 17. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở có Nhiệm vụ và quyền hạn Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nội dung nào sau đây:
Câu hỏi 18. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Câu hỏi 19. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
Câu hỏi 20. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, “Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với sở theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý” là nhiệm vụ và quyền hạn của:
Câu hỏi 21. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ cấu tổ chức của sở gồm
Câu hỏi 22. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc Quy chế làm việc của
Câu hỏi 23. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Câu hỏi 24. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nguồn viện trợ phi chính phủ là nhiệm vụ của
Câu hỏi 25. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Câu hỏi 26. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu hỏi 27. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở có Nhiệm vụ và quyền hạn Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nội dung nào sau đây:
Câu hỏi 28. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở
Câu hỏi 29. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá ..... Phó Trưởng phòng
Câu hỏi 30. Theo Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây