Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung - Tiếng Anh

31 câu trắc nghiệm nghị định 115/2020 quản lý viên chức số 9 free

: 31
: 31 phút
31 câu trắc nghiệm nghị định 115/2020 quản lý viên chức số 9 free
31 câu trắc nghiệm nghị định 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 9. Làm và chấm điểm oline.

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ. Chậm nhất sau bao nhiêu ngày kể từ ngày bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thảo luật, biểu quyết bằng phiếu kín.
Câu hỏi 2. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ. Việc quyết định cho viên chức thôi giữ chức vụ quản lý phải được trên bao nhiêu phần trăm tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý
Câu hỏi 3. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn bao nhiêu tháng thuộc loại Hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu?
Câu hỏi 4. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trước bao nhiêu tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế?
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Có ý kiến về chương trình khung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 6. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 7. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ" viên chức quản lý sẽ bị?
Câu hỏi 8. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số hiệu viên chức; thẻ viên chức" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 9. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Có bao nhiêu nội dung quản lý viên chức?
Câu hỏi 10. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá bao nhiêu tháng để dán lên Sơ yếu lý lịch thuộc loại Hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu?
Câu hỏi 11. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Việc quyết định miễn nhiệm đối với viên chức phải được trên bao nhiêu phần trăm tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý
Câu hỏi 12. Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào.
Câu hỏi 13. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thủ tục nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu là ngày bao nhiêu của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định?
Câu hỏi 15. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước bao nhiêu ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu?
Câu hỏi 16. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định
Câu hỏi 17. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ" viên chức quản lý sẽ bị?
Câu hỏi 18. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 19. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Có bao nhiêu loại Hồ sơ xem xét cho viên chức thôi giữ chức vụ quản lý?
Câu hỏi 20. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp luật" là nhiệm vụ quyền hạn của?
Câu hỏi 21. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm" viên chức quản lý sẽ bị?
Câu hỏi 22. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trước bao nhiêu tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu?
Câu hỏi 23. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế " viên chức quản lý sẽ bị?
Câu hỏi 24. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Xác định phương án đúng về Viên chức quản lý không được thôi giữ chức vụ?
Câu hỏi 25. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Có bao nhiêu trường hợp Viên chức chưa được giải quyết thôi việc?
Câu hỏi 26. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như phương án nào?
Câu hỏi 27. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong bao nhiêu năm liên tiếp thì đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật
Câu hỏi 28. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Chậm nhất sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín
Câu hỏi 29. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ. Chậm nhất sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác phải trao đổi với viên chức có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
Câu hỏi 30. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ khi có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ quản lý là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định bố trí lại chức vụ quản lý và giải quyết các quyền lợi hợp pháp liên quan đến chức vụ cũ của viên chức.
Câu hỏi 31. Theo Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Xác định phương án đúng về Viên chức quản lý không được thôi giữ chức vụ?

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây