Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí
LÔI 2

32 câu trắc nghiệm nghi quyết 30C cải cách hành chính 2011-2020 số 5 Free

: 32
: 32 phút
32 câu trắc nghiệm nghi quyết 30C cải cách hành chính 2011-2020 số 5 Free
32 câu trắc nghiệm về nghi quyết 30C và NQ 76C sửa đổi bổ sung về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 để ôn thi công chức số 5. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
2. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. “ Đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quả ứng dụng là tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các quỹ đổi mới công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm; xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học và công nghệ;;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 2. Nhiệm vụ “Cải cách tài chính công” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 3. “ Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 4. “ Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn; ” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 5. Nhiệm vụ “Cải cách thể chế” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 6. Nhiệm vụ “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 7. “ Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước;;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 8. “ Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay và trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong giới hạn an toàn;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 9. “ Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 10. Nhiệm vụ “Cải cách thủ tục hành chính” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 gồm mấy nội dung
Câu hỏi 11. “ Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện;.” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 12. “ Xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 13. “ Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; ” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 14. “ Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 15. “ Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 16. Nhiệm vụ “Cải cách thể chế” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 gồm mấy nội dung
Câu hỏi 17. “ Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 18. “ Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước;;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 19. Nhiệm vụ “Cải cách tài chính công” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 20. “ Động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; thực hiện cân đối ngân sách tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển; dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 21. “ Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao.;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 22. “ Xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương hiện đại, tập trung ở những nơi có điều kiện” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 23. Nhiệm vụ “Cải cách tài chính công” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 gồm mấy nội dung
Câu hỏi 24. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm (2011-2020) được chia thành giai đoạn nào
Câu hỏi 25. Nhiệm vụ “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 gồm mấy nội dung
Câu hỏi 26. “ Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 27. Nhiệm vụ “Cải cách thể chế” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 28. Nhiệm vụ “Cải cách thủ tục hành chính” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 29. Nhiệm vụ “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 gồm mấy nội dung
Câu hỏi 30. “ Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công;;” là Nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 31. Nhiệm vụ “Hiện đại hóa hành chính” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Câu hỏi 32. Nhiệm vụ “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây