Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

20 câu câu trắc nghiệm nghị quyết số 19-NQ/TW số 1 Free

: 20
: 20 phút
20 câu câu trắc nghiệm nghị quyết số 19-NQ/TW  số 1 Free

20 câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Về cơ bản, chỉ nên tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở khoa học và công nghệ" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Lĩnh vực báo chí: Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khoá XI thông qua nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào? 
Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Có cơ chế tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học và doanh nghiệp để gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Thực hiện chủ trương sáp nhập các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc sở văn hoá, thể thao và du lịch thành một đầu mối. Sáp nhập các trung tâm văn hoá, trung tâm thể thao, nhà văn hoá... trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương về địa phương quản lý (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường đại học)" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Quan điểm chỉ đạo:
Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với một số bảo tàng chuyên ngành có các bộ sưu tập quý hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2021. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp công lập.
Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2021. Giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.
Câu hỏi 12. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017,"Lựa chọn để tập trung đầu tư một số tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào? 
Câu hỏi 13. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017,"Nghiên cứu chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về trực thuộc các trường đại học, học viện để thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Hợp nhất trung tâm văn hoá và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 15. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Kiện toàn, củng cố thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình, thiết chế đã có; việc thành lập mới chỉ được thực hiện tại các địa phương có nhu cầu và điều kiện cho phép" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 16. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hoá thành doanh nghiệp hoặc chuyển về trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty." là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 17. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017,"Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ nhằm giảm mạnh đầu mối, kể cả ở các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 18. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 19. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017,"Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống tiêu biểu của địa phương. Đối với các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập. Hợp nhất trung tâm văn hoá và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối" là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Câu hỏi 20. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, "Thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với trường đại học, bệnh viện." là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây