Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

HCM

60 câu trắc nghiệm về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (free)

: 60
: 60 phút
60 câu trắc nghiệm  về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức  (free)
Trắc nghiệm ôn thi công chức bao gồm 60 câu về Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Làm và chấm điểm online

Nghị định số 112/2020/-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Câu hỏi chủ yếu về công chức để phù hợp với kỳ thi công chức)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

Câu hỏi 2. Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm có thể mời đại diện:

Câu hỏi 3. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức, buộc thôi việc, sau đó được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai mà vị trí công tác cũ đã bố trí người khác thay thế thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

Câu hỏi 4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính

Câu hỏi 5. Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là .....kể từ ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác

Câu hỏi 6. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật có:

Câu hỏi 7. Trường hợp Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì:

Câu hỏi 8. Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Câu hỏi 9. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật không bao gồm:

Câu hỏi 10. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật công chức

Câu hỏi 11. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức:

Câu hỏi 12. Trong thời hạn......., kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật

Câu hỏi 13. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì:

Câu hỏi 14. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì:

Câu hỏi 15. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật bao gồm:

Câu hỏi 16. Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 17. Gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là Vi phạm gây hậu quả

Câu hỏi 18. Áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 19. Quyết định kỷ luật công chức có hành vi vi phạm phải ghi rõ:

Câu hỏi 20. Có mấy trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật

Câu hỏi 21. Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 22. Hình thức kỷ luật Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 23. Hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Câu hỏi 24. Chậm nhất là .....trước ngày tổ chức cuộc họp của Hội đồng kỷ luật công chức, giấy triệu tập họp phải được gửi tới công chức có hành vi vi phạm

Câu hỏi 25. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật:

Câu hỏi 26. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức đối với công chức cấp xã, Hội đồng kỷ luật có:

Câu hỏi 27. Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 28. Hội đồng kỷ luật công chức kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua:

Câu hỏi 29. Gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là Vi phạm gây hậu quả

Câu hỏi 30. Có mấy hình thức kỷ luật đối công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 31. Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật công chức

Câu hỏi 32. Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm gồm

Câu hỏi 33. Áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Câu hỏi 34. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Câu hỏi 35. Hình thức kỷ luật Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 36. Có mấy trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 37. Hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Câu hỏi 38. Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức

Câu hỏi 39. Có mấy hình thức kỷ luật đối công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 40. Chọn câu đúng nhất

Câu hỏi 41. Trong thời hạn......, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm công chức, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật

Câu hỏi 42. Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Câu hỏi 43. Có mấy hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Câu hỏi 44. Sau.........., kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, trừ trường hợp đặc biệt

Câu hỏi 45. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì:

Câu hỏi 46. Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì:

Câu hỏi 47. Các hình thức kỷ luật không áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu hỏi 48. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật bao gồm:

Câu hỏi 49. Hội đồng kỷ luật công chức họp, trong đó phải có

Câu hỏi 50. Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật

Câu hỏi 51. Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng

Câu hỏi 52. Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm

Câu hỏi 53. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Hội đồng kỷ luật có:

Câu hỏi 54. Báo cáo cuộc họp kiểm điểm công chức phải thể hiện rõ các nội dung sau đây:

Câu hỏi 55. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức không được bao gồm

Câu hỏi 56. Trong thời hạn .... ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính

Câu hỏi 57. Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực ...kể từ ngày có hiệu lực thi hành

Câu hỏi 58. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì:

Câu hỏi 59. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn .... tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm

Câu hỏi 60. Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây