Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

37 câu trắc nghiệm Chỉ thị số 05-CT/TW số 5 Free

: 37
: 37 phút
37 câu hỏi trắc nghiệm chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị ôn thi công chức số 5. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “sức mạnh của nhân dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 2. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 3. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Phong cách Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 4. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 5. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 6. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 7. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “xây dựng Đảng” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 8. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 9. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 10. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại của tổ chức cá nhân nào hàng năm?
Câu hỏi 11. Xác định phương án đúng về yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII là gì?
Câu hỏi 12. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “đạo đức cách mạng” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 13. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 14. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 15. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “quyn làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 16. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 17. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 18. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 19. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Quan Điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 20. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét tổ chức, cá nhân nào hằng năm và cả nhiệm kỳ?
Câu hỏi 21. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 22. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “sống thanh cao, trong sạch, giản dị” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 23. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 24. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 25. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Phong cách Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 26. Từ năm 2006 đến nay Đảng ta đã bao nhiêu lần ban hành chỉ thị về học tập và làm theo Bác
Câu hỏi 27. Từ năm 2006 đến nay Đảng ta đã ban hành chỉ thị về học tập và làm theo Bác, gồm những Chỉ thị nào?
Câu hỏi 28. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 29. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Quan Điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 30. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 31. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 32. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 33. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì sao? 
Câu hỏi 34. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 35. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Câu hỏi 36. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng về Hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu hỏi 37. Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Chọn phương án đúng nội dung chủ yếu “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đó là?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây