Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

60 câu trắc nghiệm Luật Cán bộ - Công chức 9 (free)

: 60
: 30 phút

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu hỏi 2. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu:
Câu hỏi 3. Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng mức lương như thế nào của ngạch tuyển dụng?
Câu hỏi 4. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu hỏi 5. Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?
Câu hỏi 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, cách chức là việc không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm của
Câu hỏi 7. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 có bao nhiêu việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu hỏi 8. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , ........ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức.?
Câu hỏi 9. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu hỏi 10. ......................quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
Câu hỏi 11. Anh/Chị cho biết việc nào sau đây không phải là việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?
Câu hỏi 12. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 là một trong các
Câu hỏi 13. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu hỏi 14. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu hỏi 15. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?
Câu hỏi 16. Theo Luật cán b, công chức 2008, sửa đổi 2019 Nguyên tắc tuyển dụng công chức là gì?
Câu hỏi 17. Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ - công chức:
Câu hỏi 18. Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức
Câu hỏi 19. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008,sửa đổi 2019 cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là
Câu hỏi 20. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có ...... năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Câu hỏi 21. Ngưòi nào sau đây không phải là công chức?
Câu hỏi 22. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 điều động là việc cơ quan thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của
Câu hỏi 23. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu hỏi 24. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Ngoài những nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?
Câu hỏi 25. Trước ........., tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu.
Câu hỏi 26. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, đánh giá công chức để
Câu hỏi 27. Theo Luật cán bộ, công chức, trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định nào dưới đây?
Câu hỏi 28.

Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây?

Câu hỏi 29. [VC] Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019?
Câu hỏi 30. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng
Câu hỏi 31. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ được gọi là gì?
Câu hỏi 32. Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu hỏi 33. Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:
Câu hỏi 34. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, nội dung nào dưới đây là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu hỏi 35. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu hỏi 36. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức :
Câu hỏi 37. Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây?
Câu hỏi 38. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu hỏi 39. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2019, đáp án không phải một trong số hình thức kỷ luật công chức?
Câu hỏi 40. Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu hỏi 41. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu hỏi 42. Nội dung nào sau đây không phải là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019?
Câu hỏi 43. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ:
Câu hỏi 44. Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu hỏi 45. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 Ngạch công chức là gì?
Câu hỏi 46. Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu hỏi 47. Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là
Câu hỏi 48. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm?
Câu hỏi 50. Trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ?
Câu hỏi 51. Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu hỏi 52. Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định...)?
Câu hỏi 53. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu hỏi 54. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, phương thức nào sau đây phương thức tuyển dụng công chức
Câu hỏi 55. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là một nguyên tắc trong
Câu hỏi 56. Phương thức tuyển dụng công chức:
Câu hỏi 57. Ngạch công chức bao gồm:
Câu hỏi 58. Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019
Câu hỏi 59. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan nào?
Câu hỏi 60. Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây