Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 57 ( free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 57 ( free)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu hỏi 2. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ.
Câu hỏi 3. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan nào?
Câu hỏi 4. Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 5. Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu hỏi 6. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm
Câu hỏi 7. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là
Câu hỏi 8. Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?
Câu hỏi 9. Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau
Câu hỏi 10. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo giới thiệu của:
Câu hỏi 11. [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh là:
Câu hỏi 12. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Chậm nhất là .....trước ngày tổ chức cuộc họp của Hội đồng kỷ luật công chức, giấy triệu tập họp phải được gửi tới công chức có hành vi vi phạm
Câu hỏi 13. Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu hỏi 14. Quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi 15. Các loại văn bản có hiệu lực pháp lý giảm dần theo thứ tự
Câu hỏi 16. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính không bao gồm các thành phần chính sau
Câu hỏi 17. Một trong các đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là
Câu hỏi 18. Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu hỏi 19. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại B, gồm những ai?
Câu hỏi 20. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thành viên khác của Chính phủ
Câu hỏi 21. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Câu hỏi 22. Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật
Câu hỏi 23. Ủy ban nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất[51] trong các trường hợp nào sau đây:
Câu hỏi 24. Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu hỏi 25. Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị - xã hội?
Câu hỏi 26. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào là cơ quan thường trực của Quốc hội.
Câu hỏi 27. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu hỏi 28. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?
Câu hỏi 29. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là .....kể từ ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác
Câu hỏi 30. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 Bãi nhiệm là gì?
Câu hỏi 31. Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu hỏi 32. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí sau đây:
Câu hỏi 33. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
Câu hỏi 34. [VD] Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh?
Câu hỏi 35. Theo Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019, cơ quan nào quy định thẩm quyền kỳ thi nâng ngạch công chức?
Câu hỏi 36. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
Câu hỏi 37. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 , Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu hỏi 38. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực:
Câu hỏi 39. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chủ thể nào có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ.
Câu hỏi 40. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thuộc công chức loại gì?
Câu hỏi 41. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi 42. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất ..... trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng
Câu hỏi 43. Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây
Câu hỏi 44. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 45. [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 46. Văn bản quy phạm pháp luật
Câu hỏi 47. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nội dung xác minh tài sản, thu nhập
Câu hỏi 48. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Câu hỏi 49. [VC] Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành VBQPPL
Câu hỏi 50. Đối với các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:
Câu hỏi 51. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Bộ, cơ quan ngang bộ là:
Câu hỏi 52. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào sau đây không giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
Câu hỏi 53. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu hỏi 54. Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nước ta
Câu hỏi 55. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang nuôi con dưới bao nhiêu tháng, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng?
Câu hỏi 56. Anh/Chị cho biết việc nào sau đây không phải là việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?
Câu hỏi 57. Theo Hiến pháp 2013, Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây