Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 4 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 4 ( Free)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong thời hạn ......... ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh trừ trường hợp phức tạp

Câu hỏi 2. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:

Câu hỏi 3. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là nhiệm vụ, quyền hạn của

Câu hỏi 4. [VD] Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh?

Câu hỏi 5. Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?

Câu hỏi 6. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì:

Câu hỏi 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Trong thời hạn......, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm công chức, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật

Câu hỏi 8. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phân loại đơn vị hành chính là

Câu hỏi 9. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:

Câu hỏi 10. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Câu hỏi 11. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là

Câu hỏi 12. Theo Hiến pháp 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 13. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ là

Câu hỏi 14. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được

Câu hỏi 15. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019?

Câu hỏi 16. Hiến pháp năm 2013 quy định nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động như thế nào?

Câu hỏi 17. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu hỏi 18.

Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được :

Câu hỏi 19. Nhiệm vụ Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số:

Câu hỏi 20. Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

Câu hỏi 21. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2019, đáp án không phải một trong số hình thức kỷ luật công chức?

Câu hỏi 22. [TH] Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐNDD) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

Câu hỏi 23. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:

Câu hỏi 24. Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật

Câu hỏi 25. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn ..............ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương

Câu hỏi 26. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Tổ chức việc phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên đóng tại địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật là Nhiệm vụ, quyền hạn của

Câu hỏi 27. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức

Câu hỏi 28. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của

Câu hỏi 29. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; thời hạn biệt phái công chức tối đa là bao nhiêu năm (trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định)?

Câu hỏi 30. [TH] Loại văn bản QPPL nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ?

Câu hỏi 31. Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức

Câu hỏi 32. Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân?

Câu hỏi 33. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

Câu hỏi 34. Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

Câu hỏi 35. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Chậm nhất .... ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

Câu hỏi 36. Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây (theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ?

Câu hỏi 37. Nhiệm vụ Cải cách tài chính công:

Câu hỏi 38. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi 39. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Sao lục được thực hiện bằng việc:

Câu hỏi 40. Thời gian tập sự của công chức loại C (Chuyên viên hoặc tương đương)

Câu hỏi 41. Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

Câu hỏi 42. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Văn phòng Chính phủ là:

Câu hỏi 43. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ:

Câu hỏi 44. Theo Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu hỏi 45. Hội đồng nhân dân họp như thế nào?

Câu hỏi 46. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ra văn bản nào dưới đây?

Câu hỏi 47. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

Câu hỏi 48. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 49. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế

Câu hỏi 50. Mục tiêu của Cải cách thể chế:

Câu hỏi 51. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

Câu hỏi 52. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

Câu hỏi 53. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?

Câu hỏi 54. Theo Hiến pháp 2013, Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu hỏi 55. Chủ thể nào ký quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Câu hỏi 56. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước được phép ra văn bản quy phạm pháp luật nào sau:

Câu hỏi 57. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sau:

Câu hỏi 58. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào:

Câu hỏi 59. Theo Hiển pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

Câu hỏi 60. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Tác phong, lề lối làm việc về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây