Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí

Kiến thức chung

qltt

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 4 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 4 ( Free)
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức bao gồm 60 câu/60 phút về các chủ đề Hệ thống chính trị, Hiến Pháp, Luật Cán bộ Công chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Quốc hội, Luật văn bản quy phạm pháp luật

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Theo Hiến pháp 2013, Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước là nhiệm vụ và quyền hạn của

Câu hỏi 2: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi 3: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật công chức

Câu hỏi 4: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ nào được giao chủ trì thực hiện Đề án văn hóa công vụ?

Câu hỏi 5: Theo Hiến pháp 2013, Ủy ban nhân dân là

Câu hỏi 6:

Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được :

Câu hỏi 7: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân không giữ chức vụ quá ..... nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

Câu hỏi 8: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

Câu hỏi 9: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong hoạch định chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh

Câu hỏi 10: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, không bao gồm:

Câu hỏi 11:

Chủ thể nào bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật?
 

Câu hỏi 12: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 do

Câu hỏi 13: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu hỏi 14: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn?

Câu hỏi 15: [VD] Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh?

Câu hỏi 16: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Cấp chính quyền địa phương gồm có

Câu hỏi 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Thủ tướng Chính phủ được bầu theo đề nghị của ai?

Câu hỏi 18: Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức

Câu hỏi 19: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thành phố Đà Nẵng là đơn vị hành chính loại

Câu hỏi 20: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Tổ chức việc phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên đóng tại địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật là Nhiệm vụ, quyền hạn của

Câu hỏi 21: Phương án nào sau đây không phải là một cấp độ đánh giá công chức theo qui định tại Luật Cán bộ, công chức?

Câu hỏi 22: Theo Hiến pháp 2013, Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu hỏi 23: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ được gọi là gì?

Câu hỏi 24: Theo Hiến pháp 2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm:

Câu hỏi 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

Câu hỏi 26: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

Câu hỏi 27: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thi tuyển công chức được thực hiện theo:

Câu hỏi 28: Chủ thể nào ký quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Câu hỏi 29: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

Câu hỏi 30: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu của

Câu hỏi 31: ..............quy định về Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật.

Câu hỏi 32: Báo cáo thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.
 

Câu hỏi 33: ...............chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công chức.

Câu hỏi 34: Cán bộ, công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?

Câu hỏi 35: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?

Câu hỏi 36: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của ai, do ai, vì ai?

Câu hỏi 37: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ gì?

Câu hỏi 38: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?

Câu hỏi 39: Nguyên tắc nào sau đâu không phải là nguyên tắc tuyển dụng công chức

Câu hỏi 40: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Quan hệ của Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Câu hỏi 41: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây:

Câu hỏi 42: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân ....đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
 

Câu hỏi 43: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

Câu hỏi 44: Theo Hiến pháp 2013, Theo hiến pháp năm 2013, Nhà nước Việt Nam thực hiện mục tiêu:

Câu hỏi 45: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

Câu hỏi 46: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ nào chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Chương trình?

Câu hỏi 47: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:

Câu hỏi 48: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

Câu hỏi 49: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Tài sản tham nhũng:

Câu hỏi 50: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm?

Câu hỏi 51:  Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:

Câu hỏi 52: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Thời gian tập sự .........vào thời gian xét nâng bậc lương.

Câu hỏi 53: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 54: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã được phép ra văn bản quy phạm pháp luật nào sau:

Câu hỏi 55: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn .... tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm

Câu hỏi 56: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ mời chủ thể nào tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Câu hỏi 57: Văn bản quy phạm pháp luật của chủ thể nào sau đây không được quy định hiệu lực trở về trước.?

Câu hỏi 58: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:

Câu hỏi 59: Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sau:

Câu hỏi 60: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây