Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí
LÔI 2

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung số 3 (FREE)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung số 3 (FREE)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
2. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu hỏi 3. Theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Câu hỏi 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại A, gồm những ai?
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Đâu không phải là tiêu chí chung về Đạo đức, lối sống trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu hỏi 7. “Cải cách hành chính phải kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách của các nước có nền hành chính phát triển để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp.” là
Câu hỏi 8. Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 là:
Câu hỏi 9. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm bình đẳng giới.” Là một trong những:
Câu hỏi 10. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào sau đây không giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
Câu hỏi 11. Theo Hiến pháp 2013, Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày:
Câu hỏi 12. Có mấy Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:
Câu hỏi 13. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong thời hạn ......... ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh trừ trường hợp phức tạp
Câu hỏi 14. Cán bộ có đặc điểm nào sau đây theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu hỏi 15. Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền:
Câu hỏi 16. Theo Hiến pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu hỏi 17. Báo cáo thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.
 
Câu hỏi 18. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện?
Câu hỏi 19. Hội đồng nhân dân tỉnh không có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:
Câu hỏi 20. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm gồm
Câu hỏi 21. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại B, gồm những ai?
Câu hỏi 22. Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu hỏi 23. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy chính quyền địa phương.
Câu hỏi 24. Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?
Câu hỏi 25. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu hỏi 26. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền hạn sau đây:
Câu hỏi 27. Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu hỏi 28. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Câu hỏi 29. Mục tiêu Cải cách chế độ công vụ Đến năm 2025:
Câu hỏi 30. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là
Câu hỏi 31. Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu hỏi 32. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
Câu hỏi 33. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân là
Câu hỏi 34. Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu hỏi 35. Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu hỏi 36. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao độngđược cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2 ?
Câu hỏi 37. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong tổ chức nào sao đây có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng.
Câu hỏi 38. Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu hỏi 39. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ:
Câu hỏi 40. Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?
Câu hỏi 41. Luật, Nghị định, Thông tư thuộc loại văn bản
Câu hỏi 42. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Có mấy trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật
Câu hỏi 43. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
Câu hỏi 44. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
Câu hỏi 45. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội?
Câu hỏi 46. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sau:
Câu hỏi 47. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo:
Câu hỏi 48. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nướcc pháp quyền Việt Nam?
Câu hỏi 49. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ nội dung nào?
Câu hỏi 50. Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ của Cán bộ - công chức trong thi hành công vụ:
Câu hỏi 51. [VC] Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu hỏi 52.

Chủ thể nào bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật?
 

Câu hỏi 53. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính
Câu hỏi 54. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định:
Câu hỏi 55. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì:
Câu hỏi 56. [VD] Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của Uỷ ban nhân dân?
Câu hỏi 57. [VD] Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh?
Câu hỏi 58. [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 59. “Thẩm định các đề án thí điểm cải cách hành chính do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ..” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 60. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây