Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí

Kiến thức chung

qltt

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung số 3 (FREE)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung số 3 (FREE)
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức bao gồm 60 câu/60 phút về các chủ đề Hệ thống chính trị, Hiến Pháp, Luật Cán bộ Công chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Quốc hội... theo chuẩn Nghị định 161/2018 của Chính Phủ

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: [VD] Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:

Câu hỏi 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta

Câu hỏi 3: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Tiêu chí Đạo đức, lối sống về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là

Câu hỏi 4: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của:

Câu hỏi 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là .....kể từ ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác

Câu hỏi 6: Phương án nào dưới đây là thời hạn biệt phái công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

Câu hỏi 7: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện?

Câu hỏi 8: Theo Hiến pháp 2013, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

Câu hỏi 9: Theo Hiến pháp 2013, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo.

Câu hỏi 10: Ngoài những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, liên quan đến bí mật Nhà nước, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến nội dung nào sau đây quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi 11: Theo Hiến pháp năm 2013, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được tổ chức nào thực hiện?

Câu hỏi 12: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?

Câu hỏi 13: Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 là một trong các

Câu hỏi 14: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; không thực hiện biệt phái công chức nữ nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?

Câu hỏi 15: [VD] Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?

Câu hỏi 16: Theo Hiển pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

Câu hỏi 17: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của

Câu hỏi 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?

Câu hỏi 19: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm

Câu hỏi 20: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, “Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;” là tiêu chí nào Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 21: Để đảm bảo tính hợp lý, quyết định quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo

Câu hỏi 22: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Câu hỏi 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ

Câu hỏi 24: Chủ thể nào ký quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Câu hỏi 25: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức như sau:

Câu hỏi 26: Đoàn thể chính trị - xã hội nào được thành lập sớm nhất?

Câu hỏi 27: Quản lý hành chính nhà nước

Câu hỏi 28: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 là một trong các

Câu hỏi 29: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự và ngạch nhân viên thì được xếp vào công chức loại nào?

Câu hỏi 30: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật là:

Câu hỏi 31: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chủ thể nào có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ.

Câu hỏi 32: Trong Văn hóa giao tiếp công sở, cán bộ - công chức phải:

Câu hỏi 33: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Kinh phí hoạt động của Chính phủ từ

Câu hỏi 34: Một trong những nguyên tắc cơ bản trong thi hành công vụ là:

Câu hỏi 35: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Thực hiện giải trình, trả lời chất vấn trước

Câu hỏi 36: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

Câu hỏi 37: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Đối tượng xét tuyển công chức bao gồm

Câu hỏi 38: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau

Câu hỏi 39: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được

Câu hỏi 40: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để quy định:

Câu hỏi 41: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng nào sau đây:?

Câu hỏi 42: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?

Câu hỏi 43:

Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được :

Câu hỏi 44: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu ........... đại biểu HĐND

Câu hỏi 45: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Câu hỏi 46: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Các hình thức Sao lục gồm

Câu hỏi 47: Theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là:

Câu hỏi 48: Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì:

Câu hỏi 49: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Các trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Câu hỏi 50: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với chính quyền địa phương

Câu hỏi 51: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính

Câu hỏi 52: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Chậm nhất .... ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

Câu hỏi 53: Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sau:

Câu hỏi 54: Theo Hiến pháp 2013, Thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ và quyền hạn của

Câu hỏi 55: Theo Hiến pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam:

Câu hỏi 56: Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây?

Câu hỏi 57: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chủ thể nào có trách nhiệm kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 58: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Các hình thức Sao y gồm

Câu hỏi 59: Chủ thể nào bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật?

Câu hỏi 60: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nội dung xác minh tài sản, thu nhập

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây